Regulamin

First Prudential Markets Pty Ltd (ABN 16 112 600 281) (FP Markets) (AFSL 286354) jest właścicielem i operatorem www.fpmarkets.com.au, www.fpmarkets.com i www.fpmarketsasia.com (strony internetowej).

Przeczytaj uważnie poniższy regulamin. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, w tym dowolnej podstrony znajdującej się pod niniejszą nazwą domeny, zgadzasz się na przestrzeganie poniższego regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z poniższym regulaminem, nie uzyskuj dostępu do tej strony internetowej.

Dostęp do strony internetowej
Informacje podane na tej stronie są przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców Australii i nie są przeznaczone do dostępu ani do użytku przez mieszkańców jakiegokolwiek innego kraju.

Ostrzeżenie o ryzyku
Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są lewarowanymi pozagiełdowymi produktami pochodnymi i niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka dla Twojego kapitału.

Ryzykuj tylko ten kapitał, na którego utratę możesz sobie pozwolić. W pewnych okolicznościach, z powodu wahań wartości rynkowej, możesz nie odzyskać początkowej kwoty inwestycji. Możesz nie tylko stracić początkową inwestycję, ale też otrzymać zobowiązanie do zapłaty dalszej kwoty w celu pokrycia strat. Oznacza to, że możesz stracić więcej pieniędzy niż zainwestowana przez Ciebie kwota.

Handel kontraktami CFD nie jest odpowiedni dla każdego. Kontrakty CFD są odpowiednie tylko dla inwestorów, którzy w pełni rozumieją ryzyko związane z tymi produktami. Upewnij się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko, i w razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady.

Dalsze informacje dotyczące ryzyka związanego z kontraktami CFD znajdują się w Oświadczeniu o zastrzeżeniach dotyczących produktu dla wybranej oferty. Przeczytaj ten dokument i upewnij się, że rozumiesz jego treść, zanim otworzysz u nas konto. Oświadczeniu o zastrzeżeniach dotyczących produktu jest dostępne do pobrania z tej strony internetowej (tutaj) lub na żądanie w naszych biurach. Zalecamy również przeczytanie i zrozumienie przygotowanego przez nas dokumentu o nazwie „Kluczowe zasady: kontrakty CFD”, który jest dostępny tutaj.

Wydajność inwestycyjna
FP Markets nie gwarantuje żadnej określonej stopy procentowej ani zwrotu, wyników inwestycji ani spłaty kapitału z inwestycji w dostarczony przez nas produkt finansowy. Wszystkie inwestycje, w tym transakcje spekulacyjne, podlegają inwestycjom i innym ryzyku. Ryzyko te zostało szczegółowo opisane w Oświadczeniu o zastrzeżeniach dotyczących produktu przewidzianym dla danego produktu.

Opracowane przykłady
Opracowane przykłady podane na tej stronie pokazują, jak może działać handel kontraktami CFD. Produkty, ceny, stopy procentowe i opłaty przedstawione w tych przykładach służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie powinny być traktowane jako wskazanie lub zobowiązanie FP Markets co do wartości, które faktycznie będą miały zastosowanie do transakcji.

Dokładność informacji
FP Markets dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne i poprawne. Firma FP Markets i powiązane z nią organy korporacyjne nie udzielają żadnych oświadczeń ani gwarancji co do wiarygodności, dokładności lub kompletności informacji zawartych na tej stronie internetowej. Firma FP Markets nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia, pominięcia, niekompletne prezentacje lub nieścisłości w informacjach zawartych na tej stronie z powodu braków technologicznych.

Informacje i opinie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji zaleca się sprawdzenie informacji u doradcy. Firma FP Markets nie jest zobowiązana do informowania użytkownika o jakichkolwiek zmianach wprowadzonych do informacji zawartych na tej stronie.

Brak osobistych porad
Informacje zawarte na tej stronie nie powinny być interpretowane jako osobiste porady dotyczące produktów finansowych. Informacje są wyłącznie danymi ogólnymi i nie uwzględniają żadnego z Twoich celów, sytuacji finansowej ani potrzeb.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej lub handlowej na podstawie informacji zawartych na tej stronie zalecamy ocenę, czy informacje na tej stronie są odpowiednie do Twoich konkretnych celów, sytuacji finansowej i potrzeb. Zalecamy skorzystanie z pomocy niezależnego doradcy finansowego, podatkowego lub prawnego.

Informacje na tej stronie nie są rekomendacją co do inwestowania w jakiekolwiek produkty finansowe lub usługi oferowane przez FP Markets lub jakiekolwiek powiązane podmioty korporacyjne.

Prawa autorskie
Prawa autorskie do ekranów wyświetlających strony internetowe, informacje i materiały w nich zawarte oraz ich układ (materiał) należą do FP Markets, chyba że wskazano inaczej. Możesz pobrać pojedynczą kopię materiału i, jeśli jest to konieczne w celach informacyjnych, zachować tymczasową kopię w pamięci podręcznej komputera oraz wykonać pojedynczą papierową kopię materiału. Możesz korzystać z materiałów w inny sposób, na który wyraźnie upoważniono na tej stronie internetowej. Nieautoryzowane użycie materiałów naruszy prawa autorskie, co może skutkować pozwaniem do sądu.

Oferty i linki stron trzecich
Na tej stronie mogą znajdować się odniesienia do ofert lub promocji dostarczanych przez strony trzecie, które nie są powiązane z FP Markets lub powiązanymi z nią organami korporacyjnymi. FP Markets nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani oświadczeń dotyczących jakości, dokładności, przydatności handlowej lub przydatności do innych celów towarów ani usług udostępnianych przez strony trzecie. Zakup towarów lub usług od stron trzecich odbywa się na Twoje własne ryzyko. FP Markets zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, materiały, produkty lub usługi zamieszczone lub oferowane na stronach internetowych stron trzecich, do których prowadzą linki do tej strony internetowej. Tworząc link do zewnętrznej strony internetowej, FP Markets nie promuje ani nie poleca żadnych oferowanych produktów lub usług, informacji ani materiałów zawartych na tej stronie, jak również FP Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie produktów lub usług oferowanych lub reklamowanych na tych stronach internetowych. Zewnętrzne strony internetowe mogą oferować mniejsze bezpieczeństwo niż ta strona internetowa.

Ograniczenie odpowiedzialności
W zakresie dozwolonym przez prawo FP Markets nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi bezpośrednie lub pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody, straty lub wydatki powstałe w związku z tą stroną internetową lub jakąkolwiek powiązaną witryną lub wykorzystaniem lub niemożnością korzystania z tych linków, przez jakąkolwiek stronę lub w związku z jakimkolwiek niepowodzeniem wykonania, błędu, zaniechania, przerwania, opóźnienia w działaniu lub transmisji, wirusa komputerowego lub awaria linii bądź systemu, nawet jeśli FP Markets lub przedstawiciele firmy zostaną poinformowani o możliwość takich szkód, strat lub wydatków.

Własność intelektualna
Treści na tej stronie stanowią własność intelektualną FP Markets lub strony trzeciej, w tym naszych licencjodawców i nie mogą być powielane ani wykorzystywane w inny sposób, chyba że wyraźnie wskazano inaczej na tej stronie lub za pisemną zgodą FP Markets. Treść ta może zawierać nazwy, terminy i dane, które mogą, ale nie muszą być identyfikowane za pomocą symbolu identyfikującego je jako nazwę, termin lub przedmiot, do którego zastrzeżono prawa autorskie lub znak towarowy. Brak takiego symbolu nie powinien w żadnym wypadku być rozumiany jako oznaczający, że nazwa, termin lub dane nie są intelektualną własnością ani FP Markets, ani strony trzeciej.

Jakakolwiek własność intelektualna osób trzecich wykorzystywana przez nas w treści naszej strony internetowej nie powinna być interpretowana w ten sposób, że właściciel strony trzeciej sponsoruje, popiera lub jest w jakikolwiek sposób powiązany z nami lub z naszą firmą, ani że nie składa żadnych oświadczeń dotyczących celu naszych produktów.

Nieautoryzowane korzystanie ze stron internetowych i systemów FP Markets, w tym między innymi nieautoryzowane wejście do systemów FP Markets, niewłaściwe użycie haseł lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji lub materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest surowo zabronione. FP Markets może rozwiązać niniejszą umowę i dostęp użytkownika do strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Treść strony internetowej
Informacje i treści zawarte na tej stronie nie mogą być powielane, przystosowane, przesyłane do strony trzeciej, powiązane, umieszczane na stronie, udostępniane publicznie, a także rozpowszechniane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do przeglądania informacji na tej stronie w przeglądarce lub zgodnie z prawem, w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody FP Markets.

Warunki dodatkowe
Niektóre sekcje lub podstrony tej strony internetowej mogą zawierać oddzielne warunki stanowiące uzupełnienie niniejszego regulaminu. W przypadku konfliktu dla tych sekcji lub stron obowiązywać będą dodatkowe warunki.

Inne ważne informacje
Firma FP Markets i powiązane z nią organy korporacyjne, dyrektorzy i inni pracownicy mogą od czasu do czasu interesować się produktami finansowymi i czerpać inne korzyści z transakcji wynikających z informacji dostępnych za pośrednictwem tej strony internetowej.

Prawo właściwe
Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Nowej Południowej Walii (Australia). Korzystając z tej strony internetowej, nieodwołalnie i bezwarunkowo poddajesz się niewyłącznej jurysdykcji sądów Nowej Południowej Walii i Sądu Federalnego Australii.

Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności, kliknij poniższy link:
Polityka prywatności

Dołącz, przechodząc
przez 3 proste etapy

1
Zarejestruj się
Wypełnij nasz krótki i
bezpieczny formularz zgłoszeniowy.
2
Skieruj
Otrzymaj
unikalny link monitorujący i
zacznij natychmiast
3
Zarabiaj
Monitoruj referencje
w czasie rzeczywistym i zacznij
zarabiać zwroty nadpłaty.

Zostań
partnerem FP Markets
już dziś

By continuing you agree FP Markets affiliate terms and conditions.
fp markets telegram
Get instant Updates in Telegram